Nabór prowadzony jest do Placówki SG w Katowicach – Pyrzowicach wraz z grupą zamiejscową w Częstochowie, Placówki SG w Rudzie Śląskiej wraz z grupą zamiejscową w Sosnowcu, Placówki SG w Bielsku-Białej oraz Placówki SG w Opolu.

Żeby zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej trzeba poddać się dwuetapowemu procesowi rekrutacyjnemu, który ma na celu wyłonić osoby, które będą w stanie sprostać odpowiedzialnej, trudnej, ale i bardzo interesującej służbie. I etap rekrutacji składa się z wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, badania psychologicznego i psychofizjologicznego, natomiast II etap to egzamin, w ramach którego kandydaci do służby rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i języka obcego, przystępują do testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej oraz poddawani są badaniom lekarskim.

Osoba, która chce przystąpić do rekrutacji musi posiadać: obywatelstwo wyłącznie polskie, nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie, zdolność psychiczną i fizyczną do służby, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystać z pełni praw publicznych, nie może być karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i w dniu przyjęcia do służby nie może przekraczać wieku 35 lat.

Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczynając służbę kierowani są na około półroczne szkolenie podstawowe i podoficerskie. Straż Graniczna dysponuje trzema nowoczesnymi ośrodkami szkolenia w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu gdzie kursanci nabywają podstawowe kompetencje i umiejętności w zakresie różnych dziedzin prawa, budowy i zabezpieczeń polskich i zagranicznych dokumentów, poznają budowę i zasady działania specjalistycznego sprzętu, przechodzą kompletne przeszkolenie w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. W trakcie szkolenia w trybie skoszarowanym funkcjonariusze mają zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, otrzymują bezpłatnie umundurowanie, a także pensję w wysokości od 2550 zł netto.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych funkcjonariusze wracają do swoich komórek organizacyjnych i pod okiem starszych kolegów zaczynają realizować obowiązki służbowe.

Straż Graniczna oferuje stabilne warunki zatrudnienia, pensję (dla młodych funkcjonariuszy bezpośrednio po szkoleniu) w wysokości od 3640 zł netto, dodatkowo: 13 pensję, mundurówkę, dopłatę do wypoczynku, dodatek mieszkaniowy lub zwrot kosztów dojazdu do służby. Ponadto w SG funkcjonuje szeroki system motywacyjny, dzięki któremu funkcjonariusze wyróżniający się i wzorowo wykonujący swoje obowiązki otrzymują dodatkowe gratyfikacje finansowe.

Należy dodać, że każdy obecnie podejmujący służbę będzie miał prawo przejść na emeryturę po 25 latach służby.

Poza całą sferą finansową SG daje możliwość służby w nowoczesnej i stale rozwijającej się formacji, której funkcjonariusze pełnią służbę na terytorium całego kraju oraz wyjeżdżają na misje zagraniczne współpracując z przedstawicielami wielu służb zajmujących się bezpieczeństwem publicznym w Polsce i za granicą. Funkcjonariusze SG mają do dyspozycji najnowocześniejsze uzbrojenie i umundurowanie, sprzęt łączności i informatyczny oraz środki transportu. Swoim funkcjonariuszom Straż Graniczna daje możliwość rozwoju służbowego w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji, ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i międzynarodowej.

W Śląskim Oddziale Straży Granicznej można pełnić służbę na wielu specjalistycznych i ciekawych stanowiskach, np. w Zespole Interwencji Specjalnych jako pirotechnik na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach lub np. jako przewodnik psa służbowego. Funkcjonariusze w ramach podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności korzystają z bogatej oferty szkoleń. W 3 ośrodkach szkolenia Straży Granicznej podnoszą oni swoje kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych, udzielania pierwszej pomocy, taktyki i technik interwencji i wielu innych.

Chętni do wstąpienia do służby w Straży Granicznej mogą składać swoje aplikacje w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Ul. Dąbrowskiego 2
47-400 Racibórz

Kandydaci do służby będą też przyjmowani z dokumentami w Placówce SG w Rudzie Śląskiej.

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej
Główna 11a
41-711 Ruda Śląska

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia (data i godzina) pod nr tel. 32 414 44 14 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

(oprac. wk, źródło: SOSG w Raciborzu)